Bai Go Bai


Bai Go Bai


Genre:
Comedy

Artists:
Nirmitee Sawant
Vijay Patkar
Nayan Jadhav
Shashikant Kerkar
Sheetal Phatak
Jaywant Bhalekar
Purnima Ahire Kende
Prashant Chaudappa
Poonam Kher
Deepak Alegaonkar


Director:
Vijay Pagare


Producer:
Pradip Kacher Patil
Naresh Ganpat Thakur


Singer: Reshma Sonawane

Lyricist: Subodh Phatak, Subodh Pawar, Shiv-Aditi

Music Director: Vijay Gatlewar, Ajinkya Jadhav, Nikhil Pachpande

Tags: Bai Go Bai Movie, Nirmiti Sawant, Vijay Patkar