Mr & Mrs Sadachari


Mr & Mrs Sadachari


Genre:
Drama

Artists:
Vaibhav Tatwawdi
Prarthana Behere


Director:
Ashish Wagh


Producer:
Utpal Acharya and Ashish Wagh


Lyricist: Omkar Mangesh Datt, Guru Thakur, Pranit Kulkarni

Music Director: Pankaj Padghan, V. Harikrishna

Tags: Mr & Mrs Sadachari, Vaibhav Tatwawdi, Prarthana Behere