Sangharshyatra


Sangharshyatra


Genre:
Drama

Artists:
Sharad Kelkar
Omkar Karve
Deepti Bhagwat
Girish Pardesi


Director:
Sakar Raut


Producer:
Suryakant Baji
Raju Baji
Sandeep Ghuge and Mukund Kulkarni


Singer: Amruta Phadanvis, Adarsh Shinde and Aniruddha Joshi

Lyricist: Mandar Cholkar and Shahir Moreshwar Meshram

Music Director: Srirang Urhekar and Aniruddha Joshi

Tags: Sangharshyatra Marathi Movie, Sharad Kelkar, Shruti Marathe