Shortcut


Shortcut


Genre:
Romantic Thriller

Artists:
Vaibbhav Tatwawdi
Sanskruti Balgude
Naresh Bidkar


Director:
Harish Raut


Producer:
Mukesh Chaudhary & B R Dedhia


Lyricist: Abhishek Pradeep Khankar

Music Director: Nilesh Moharir, Premanand, Sushant-Shankar, Puneet Dixit, Nickk

Tags: Shortcut, Vaibhav Tatwawadi, Sanskrut