Urfi


Urfi


Genre:
Romantic Comedy

Artists:
Prathamesh Parab
Mitali Mayekar
Kavita Lad
Milind Pathak


Director:
Vikram Pradhan


Producer:
Yuvraj Verma
Sartej Mirza and Mahelaka Shaikh


Music Director: Chinar and Mahesh

Tags: Urfi Marathi Movie, Prathamesh Parab